Info

Dongen, 7 mei 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Aan de Leden van de VMVD

Per 25 mei a.s. wordt een nieuwe Europese privacywet van toepassing. Deze heet in NL de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘AVG’.  

Daarmee worden de privacyrechten van burgers in de gehele EU beter beschermd.  

Ook als VMVD moeten we handelen conform deze verordening. 

Dit heeft consequenties voor het gebruik van persoonsgegevens in onze vereniging. Als bestuur zijn we verplicht onze leden ervan in kennis te stellen, hoe we omgaan met hun persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, registratienummer/geboortedatum, uitzendingen waaraan deelgenomen, telefoonnummers en mailadres). 

Deze gegevens zijn opgenomen in onze Ledenlijsten VMVD en worden daarin bewaard zolang men lid is van de VMVD; bij het einde van het lidmaatschap worden je persoonsgegevens verwijderd. 

Verspreiding van de Ledenlijst/persoonsgegevens geschiedt intern alleen in het bestuur en extern alleen aan het Kabinet van de gemeente Dongen en aan het Kazernecommando Militair Complex Dongen (op een verzoek daartoe). 

Op de website van de VMVD worden alleen de namen van de bestuursleden gepubliceerd en één contactadres met mailadres en telefoonnummer. 

Verder verzendt het Bestuur voortaan mails naar de leden via BCC (hierbij zijn de mailadressen onzichtbaar). 

Met deze brief wil het Bestuur de leden van de VMVD informeren over de ‘AVG’ en hoe we daarmee in onze vereniging omgaan; zonder tegenbericht gaat het Bestuur ervan uit dat u hiermee akkoord gaat.

Groet,

Namens het Bestuur VMVD

Ton Kolsteren, voorzitter

Algemene informatie

Hieronder vind je de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging Militaire Veteranen Dongen.