Nieuws

Annulering Veteranendag

Geachte lezer,
U ontving onlangs een uitnodiging voor het vieren van de Veteranendag op vrijdag 23 juni aanstaande bij het Militair Complex Dongen. Jaarlijks wordt het vieren van de Veteranendag georganiseerd door de gemeente in samenwerking met De Vereniging Militaire Veteranen Dongen.
Deze dag is bedoeld om namens het gemeentebestuur de waardering te uiten aan u, die zich hebben ingezet tijdens oorlogssituaties en internationale vredesmissies. Daar had ik wederom graag persoonlijk samen met u bij stil gestaan.
Gezien de recente ontwikkelingen op het kazerneterrein en de huidige warme weersomstandigheden, acht ik het echter helaas niet verstandig om de bijeenkomst van aanstaande vrijdag 23 juni door te laten gaan. In overleg met de VMVD is daarom besloten om de bijeenkomst te annuleren. Dat betreuren wij ten zeerste. Het zijn bijeenkomsten waar wij en u altijd naar uit kijken.
Ik had graag samen met u de Veteranendag willen vieren, maar uw veiligheid en die van de andere gasten staat tenslotte voorop. Indien mogelijk kijken we in gezamenlijkheid of we een nieuwe datum kunnen prikken.
In ieder geval hoop ik u later dit jaar weer te mogen begroeten op de kerstbijeenkomst op
21 december aanstaande, graag tot ziens!
Met warme groet,
De burgemeester,
Drs. M.C. Starmans – Gelijns

Veteranendag Dongen 23 juni

Het gemeentebestuur van Dongen wil graag zijn waardering uiten aan inwoners die zich hebben
ingezet tijdens oorlogssituaties en internationale vredesmissies. Daarom organiseert de gemeente
jaarlijks een plaatselijke Veteranendag. Dat doet de gemeente in samenwerking met de Vereniging
Militaire Veteranen Dongen.
Graag nodig ik u, en eventueel uw partner, uit om op vrijdag 23 juni 2023 de Reünie/veteranendag

samen met ons te vieren U bent vanaf 16.00 uur van harte welkom bij:

Locatie: Militair complex Dongen (RIMI)

Adres: Kanaalstraat 119 Dongen

Tijd: 16.00 – 19.00 uur

De wacht bij de poort van het complex kan vragen of u zich wilt identificeren, dit is verplicht.
Vergeet daarom uw identiteitsbewijs nietl
ln de Grote zaal (op de 1e etage) ontvangen wij u graag met een kopje koffie. Tijdens deze
bijeenkomst zijn er enkele sprekers. Er is muziek en ook wordt er de gebruikelijke groepsfoto
gemaakt door onze huisfotograaf Jan Stads (in de zaal). Circa 18.00 uur zal een rijsttafel-buffet
worden geopend. Om 19.00 uur zal de bijeenkomst afgelopen zijn.
Evenals vorig jaar vieren we de Reünie en Veteranendag samen. Om kosten te besparen wordt er
om een eigen bijdrage gevraagd van € 5,00 per persoon. U kunt dit bedrag, graag voor 17 juni,
overmaken naar rekening NL 84 RABO 0111 9363 49 t.n.v. Vereniging Militaire Veteranen Dongen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anouk van den Kieboom van de afdeling
Kabinetszaken, telefoon 06- 27113863 of e-maiI : kabinetszaken@dongen.nl.
Namens de veteranenvereniging verzoek ik u vriendelijk de zijden anjer die sinds 2011 is uitgereikt,
op te spelden. Kledingadvies: veteranen tenue of tenue de ville.


lk hoop u te mogen begroeten op vrijdag 23 juni aanstaande


Met vriendelijke groet,


De burgemeester,

Drs. M.C. Starmans – Gelijns

witte anjer perkje bij het bevrijdingskapel
witte anjer perkje bij get bevrijdingskapel

Beste veteranen van de VMVD,

Afgelopen vrijdag, de dag vóór de Nationale Veteranendag, zou de Dongense Veteranendag gehouden worden. Helaas gingen beide niet door vanwege de coronamaatregelen. Wel werd er bij de bevrijdingskapel een Witte Anjerperkje onthuld als blijk van waardering voor alle militaire veteranen.

De burgemeester van Dongen, mevrouw Starmans, en onze voorzitter Ton Kolsteren onthulden het bordje dat in het perkje geplaatst is.

Een verslag met foto’s van dit gebeuren kunt u vinden in de website van Dongen.Nieuws.nl

De maatregelen in verband met de corona zijn gedeeltelijk teruggedraaid zodat we weer uit kunnen gaan zien naar de diverse geplande bijeenkomsten, waaronder de viering van het 35-jarig bestaan van de veteranenvereniging in Dongen. Daarover krijgt u later nog bericht.

Met veteranengroet,

Ruud Houkes, secretaris

Ik groet jullie en wil even samen vooruit kijken.

De Corona-pandemie heeft nu al ruim een jaar onze samenleving in ’n greep. Konden vorig jaar de meeste aktiviteiten al niet doorgaan, ook dit jaar zal de ‘verlossende’ vaccinatie nog heel wat tijd kosten. En dat heeft ook grote gevolgen voor het VMVD- jaarprogramma 2021!

De Jaarvergadering 2021 is uitgesteld tot het volgend voorjaar en zal worden gecombineerd met die van 2022.

De Dodenherdenking Dongen 2021 a.s. 4 mei zal net als vorig jaar niet worden afgelast, maar worden beperkt tot het leggen van één krans door de burgemeester en een wethouder namens 5 organisaties (Gemeente, Oranje Comité, VMVD, Voormalig Verzet en Groep AF) zonder publiek. Een reportage van deze sobere plechtigheid zal worden uitgezonden via de website www.4en5meidongen.nl.  Nadere info: zie het binnenkort te verspreiden Oranje Comité- krantje en het Weekblad Dongen.

Ook de Veteranendag Dongen 2021 en de Nationale Veteranendag kunnen eind juni geen doorgang vinden.

Het bestuur hoopt dat we 11 december a.s. wel ons jubileum    30 Jaar VMVD kunnen vieren ‘op de RIMI’ (tevens Kerst-reünie) en we zullen jullie dit tijdig laten weten.

Blijf gezond en laat ons weten wanneer het iemand uit onze VMVD niet goed gaat (of juist extra goed), dan kunnen we als bestuur contact opnemen

Groet Ton            

Apeldoorn, 18 juni 2020
Beste Veteranen,
Van zaterdag 27 juni t/m zaterdag 12 september, organiseren we de Walk4Veterans, onze
jaarlijkse sponsorwandeltocht. De opbrengst van deze sponsorwandeltocht komt ten goede aan
een veteranenhond, een speciaal getrainde PTSS-hulphond.
Door de maatregelen rondom Corona, zit een gezamenlijk wandelevenement er niet in dit jaar.
Daarom roepen we deelnemers op om zich in hun eigen omgeving in te zetten voor ons doel. Alle
informatie over de Walk4Vetrans vindt u in het bijgevoegde persbericht.
Om de Walk4Veterans zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, willen we u vragen om
dit persbericht onder uw leden c.q. bezoekers te verspreiden. Wellicht is het ook mogelijk om het
bericht te plaatsen op uw website? En natuurlijk nodigen we u van harte uit om mee te doen, als
team of individueel!
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Lisette van Gemert
Hulp voor Helden

Veteranendag 2019

In het weekend van 2 en 3 november hebben we in Dongen de 75 jarige bevrijding van Dongen gevierd. één van de onderdelen van deze viering was de jaarlijkse veteranendag met uiteraard de traditionele groepsfoto.

Hierbij dan ook de foto met dank aan Jan Stads. Ook een aantal sfeerfoto’s gemaakt door Ad Montee van de onthullingen van de herinneringsmonumenten in Dongen s’Gravenmoer en Dongen Vaart en de tocht van historische voertuigen.

DONGEN. Foto Jan Stads. Alle aanwezige veteranen bij elkaar op het toneel van de Cameleur!

Klik op bovenstaande link om de uitreiking van de mobilisatie-oorlogs-kruis aan de heer van Dijk te bekijken

https://www.youtube.com/watch?v=wHboH2XC5KY&feature=youtu.be

Reünie Militaire Veteranen Dongen
met uitreiking Mobilisatie-Oorlogs-Kruis


Op donderdag 27 juni a.s. komen de veteranen van de Vereniging
Militaire Veteranen Dongen (VMVD), hun partners en gasten bijeen in
de Grote Zaal van het ‘RIMI’ Militaire Complex, Kanaalstraat 119 te
Dongen. De inloop start vanaf 15.00 uur en de opening is om 16.00
uur, waarbij we ook de burgemeester zullen verwelkomen. Tijdens het
aperitief zal het Dongens dameskoor KlinkKlaar optreden.
Rond 17.00 uur verwachten we de Inspecteur-Generaal van de
Krijgsmacht, Luitenant-Generaal Hans van Griensven, om onze WO II-
veteraan Harrie van Dijk te onderscheiden. Vanaf de bevrijding van
Dongen tot eind 1946 heeft Harrie gediend bij een NL genie-eenheid,
die tijdens en na de opmars van de geallieerden tot in Duitsland wegen
en bruggen repareerde. Twee jaar geleden werd hij als ‘veteraan’
ontdekt in De Volckaert en door het Veteraneninstituut erkend als
militair veteraan. Toen bleek Harrie ook in aanmerking te komen voor
het Mobilisatie-Oorlogs-Kruis. Op donderdag 27 juni zal hem deze
onderscheiding namens de Minister van Defensie door de IGK worden
opgespeld, tijdens de bijeenkomst van de militaire veteranen Dongen,
de burgemeester van Dongen en genodigden.
Na de gelukwensen vervolgen we het aperitief tot ca 18.00 uur,
wanneer het Indisch buffet zal worden geopend.
Het officiële deel zal rond 19.00 uur worden afgesloten.
Meer info over de VMVD? Zie www.militaireveteranendongen.nl .


Ton Kolsteren, voorzitter VMVD

Geslaagde Kerstbijeenkomst Militaire Veteranen

Dongen 16-12-18

Geslaagde Kerstbijeenkomst Militaire Veteranen

Donderdagavond 13 december j.l. kwamen ruim 80 ‘oude’ en ‘jonge’ veteranen van de Vereniging Militaire Veteranen Dongen (VMVD), hun partners en weduwen van veteranen bijeen in de fraai versierde Grote Zaal van Gebouw T op het Militair Complex Dongen (‘RIMI’) voor onze Kerstbijeenkomst. Vanaf 15.00 uur arriveerden onze ‘oude’ veteranen (m.n. WO II-veteraan Harrie van Dijk en de Indië- en Nw. Guinea-gangers) en wat later in de middag ook de vaak nog werkende ‘jonge’ veteranen (zij die zijn uitgezonden vanaf de VN-missie UNIFIL in Libanon tot en met heden). Na de opening door voorzitter Ton Kolsteren om 16.00 uur kwam het Dongense Zeemanskoor de ‘Loswalklinkers’ 13 man sterk binnen om de middag op te luisteren met gezellige zeemans- en Kerst-liederen. Het optreden viel zeer in de smaak en enkele Volckaert-bewoners verzochten het koor om ook eens in de Volckaert te komen optreden. Op uitnodiging willen ze graag komen! Na een geanimeerd aperitief droeg ‘onze’ Mia Reinalda een Kerstgedicht voor en sprak onze eigen aalmoezenier-veteraan Schaas Vermeulen over wat Kerst voor iedereen zou kunnen en moeten betekenen. Om 18.00 uur werd het traditionele Indisch buffet geopend en werd ieder bediend door onze trouwe ploeg vrijwilligsters, de z.g. ‘opschepdames’. De ‘blauwe hap’ was wederom uitgebreid en van prima kwaliteit!
Na de maaltijd dankte de voorzitter alle medewerkers van de ‘RIMI’, de Ontspanningsvereniging RIMI (OSV), de BHV’er, de medewerksters van Paresto (de Defensie-cateraar) en de ‘opschepdames’ voor hun onmisbare hulp. Daarna sloot hij de bijeenkomst en wenste iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2019. Tevreden verlieten de deelnemers (sommigen via de prima werkende traplift) het warme Gebouw T de duisternis en de kou tegemoet.

Het Bestuur van de VMVD nodigt nu haar leden uit voor een Nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari a.s. om 14.00 uur op het Militair Complex Dongen (‘RIMI’) om 2019 in te luiden.